Wednesday, October 03, 2007

Uluslararası Hegel Kongresi Programı


Uluslararası Hegel Kongresi Programı
Program of International Hegel Congress

6 Ekim / October the 6th
09:30-10:00
Açılış
1’inci OTURUM / SESSION 1
Bilgi: Kurgul ve Fenomenal; Yöntem, Dizge / Knowledge, Speculative and Phenomenological; Method and System
10:00-10:30
Andreas Arndt (Berlin)Tarihsel Diyalektik? ”Tinin Görüngübilimi”ndeki Diyalektik Üzerine Historical Dialectic? On the Dialectic in Hegel’s “Phenomenology of Spirit”
10:30-10:45
ARA (BREAK)
10:45-11:15
Önay Sözer (İstanbul)Diyalektik’in Kaynağına DönüşReturn to the Source of Dialectic
11:15-11:45
Aziz Yardımlı (İstanbul)Diyalektik Yöntem?Dialectical Method?
11:45-12:15
TARTIŞMA (DISCUSSION)

2’inci OTURUM / SESSION 2
Tanıma ve Başkası / Recognition and The Other
14:30-15:00
Richard Gunn (Edinburgh)Kuram ve Kılgı Üzerine HegelHegel on Theory and Practice
15:00-15:30
Evrim Kutlu (Köln)Hegel’in “Tinin Görüngübilimi”’nde ve Kültürlerarası Diyalogda Tanıma KavramıThe Concept of Recognition in Hegel’s “Phenomenology of Spirit” and in the Intercultural Dialogue
15:30-16:00
TARTIŞMA (DISCUSSION)
16:00-16:30
ARA (BREAK)

3’üncü OTURUM / SESSION 3
“Tinin Görüngübilimi,” Tarih, Marxizm / “Phenomenology of Spirit,” History, Marxism
16:30-17:00
Reinhard Jellen (Münih/Münich)Georg Wilhelm Friedrich Hegel’in “Tinin Görüngübilimi” ve MarxizmHegel’s “Phenomenology of Spirit” and Marxism
17:00-17:30
Güçlü Ateşoğlu (Muğla) "Tinin Görüngübilimi”nde Tarihsel Bilinç KavramıThe Concept of Historical Consciounsness in “Phenomenology of Spirit”
17:30-18:00
Doğan Göçmen (Londra/London) Hegel ve Aydınlanmacılık /Hegel and Enlightenment
18:00-19:00
TARTIŞMA (DISCUSSION)

Uluslararası Hegel Kongresi ProgramıProgram of International Hegel Congress
7 Ekim / October the 7th
4’üncü OTURUM / SESSION 4
Politik Bilinç ve Kültür / Political Consciousness and Culture
10:00-10:30
Tülin Bumin (İstanbul)Tanınma Politikaları Bağlamında Hegel’in Yeniden-OkunmasıRe-reading of Hegel in the Context of Politics of Recognition
10:30-10:45
ARA (BREAK)
10:45-11:15
Barış Parkan (Ankara)İnsan Eylemi, Kendilik ve Özgürlük: Hegel ve Arendt Arasında Bir KarşılaştırmaHuman Action, Selfhood and Freedom: A Comparison Between Hegel and Arendt
11:15-11:45
Zeynep Savaşçın (İstanbul)Charles Taylor’ın Çokkültürcü Teorisinin Hegelci KökenleriThe Hegelian Origins of Charles Taylor's Theory of Multiculturalism
11:45-12:15
TARTIŞMA (DISCUSSION)

5’inci OTURUM / SESSION 5
“Tinin Görüngübilimi” ve “Mantık Bilimi” / “Phenomenology of Spirit” and “Science of Logic”
14:00-14:30
Kurtuluş Dinçer (Ankara)Hegel ve Felsefenin Dili Hegel and the Language of Philosophy
14:30-15:00
Alper Türken (İstanbul)Hegel’in Kavram Kavramı ve Çağdaş Görgücülüğün BunalımıHegel’s Concept of Concept and the Crisis of Contemporary Empiricism
15:00-15:30
Nilgün Toker Kılınç (İzmir)Habermas'ın Felsefesinin Hegel Felsefesindeki Kökleri The Hegelian Origins in the Philosophy of Habermas
15:30-16:00
TARTIŞMA (DISCUSSION)
16:00-16:30
ARA (BREAK)

6’ncı OTURUM / SESSION 6
Anımsama ve Kavramın Diyalektiği / Recollection and the Dialectic of the Concept
16:30-17:00
Elif Çırakman (Ankara)Tinin Özgürleşme Serüveni: Anımsama ve ÖzveriThe Adventure of Spirit's Freedom: Recollection and Self-Sacrifice
17:00-17:30
Levent Kavas (Gazimağusa-Kıbrıs) 'Terreur'ün Görüngübilimi The Phenomenology of 'Terreur'
17:30-18:00
Çetin Türkyılmaz (Ankara) Hegel’de Düşüncenin Hareketi ve Düşünülmüş Olan The Movement of Thought and That Which is Thought in Hegel
18:00-19:00
TARTIŞMA (DISCUSSION)

No comments: