Tuesday, December 18, 2012

“Rousseau ve Felsefesi” Paneli
Çukurova Üniversitesi’nde  “Rousseau ve Felsefesi” Paneli Yapılacak


  JEAN-JACQUES ROUSSEAU 300 YAŞINDA

Ünlü yazar, filozof,  ve politika teorisyeni Jean-Jacques Rousseau’nun  (28 Haziran 1712- 2  Temmuz 1778) 300. Doğum Yılı vesilesiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca ÖZNE dergisi de Rousseau’yu konu edinen özel bir sayı yayınladı. Çukurova Üniversitesi Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı da bu vesileyle Rousseau ve felsefesinin çeşitli yönleriyle ele alınacağı bir etkinlik düzenliyor.

Günümüzde eğitim, kültür, toplum ve politika alanlarında yaşanan gelişmeler Rousseau felsefesinin tüm yönleriyle yeniden gündeme gelmesi gerektiğini göstermektedir. Tüm dünya tarafından bilinen Emile ve Toplum Sözleşmesi adlı yapıtların yazarı Rousseau, küreselleşen dünyada insanlık durumunun tartışmaya açılması nedeniyle de önemlidir.

Mithat Özsan-Küçük Anfi’de 19 Aralık Çarşamba 2012 tarihinde saat 13:30’da  başlayacak olan  “Rousseau ve Felsefesi” başlıklı etkinlikte konuşmacı olarak Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR, Öğr. Gör. Celal GÜRBÜZ ve  Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNAY yer alacaktır.

Etkinliğe katılım herkese açık ve ücretsizdir.

 

Thursday, December 13, 2012

İoanna Kuçuradi Belgeseli


Hacettepe Üniversitesi

İnsan Hakları ve Felsefesi

Araştırma ve Uygulama Merkezi

 
Hacettepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. A. Murat Tuncer

 

 

 “Başkaldırıdan Felsefeye: İoanna Kuçuradi” adlı belgesel filmin gösterimini onurlandırmanızı saygıyla diler.

 

 


20 Aralık 2012 Perşembe, 14.00               

        Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Tuğrul İnal Konferans Salonu

        Beytepe

 

Wednesday, November 14, 2012

2012 Dünya Felsefe Günü Mesajı 

2012

Dünya Felsefe Günü

Mesajı

 

Dünya Felsefe Günü bu yıl 15 Kasımda, birçok ülkede ve UNESCO Merkezinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

 

UNESCO paydaşlarına, bu yılın kutlamaları için yapacakları diğer etkinlikler yanında, çocuklara ve gençlere yönelik bir etkinlik de yapmalarını önermiş bulunuyor.

 

Önerilen çalışma, şu andaki çocukların ve gençlerin, dünya problemleri karşısında özlemlerini dile getirecekleri bir tartışmanın düzenlenmesi ve bu tartışma sırasında oluşacak “Yarınki Dünya için Nasıl bir Gelecek?” istediklerine ilişkin düşündüklerini kapsayan metinlerin hazırlanmasıdır. Hazırlanan felsefî mesajlar tartışmalara katılanların adlarını ve imzalarını taşıyacak. Metinler bir kapsülün içinde saklanacak ve bu kapsüller elli yıl sonra −2062’de−, bu projeye katılan kuruluşların düzenleyecekleri bir etkinlikle, çocuklar ve gençler tarafından açılacak.

 

UNESCO bizi de bu projeye katılmaya davet etmiş bulunuyor. Ancak bu davet bize çok geç ulaştığından ve hazırlanacak metinlerin 14 Kasıma kadar UNESCO’ya gönderilmesi gerektiğinden, bizim çocukların ve gençlerin özlemleri UNESCO’nun kapsülüne giremeyecektir. Ama elli yıl sonra açılacak böyle bir kapsülü biz de hazırlayabilir ve çocuklarımızın geleceğin dünyasıyla ilgili özlemlerini onda saklayabiliriz.

 

Bunun için felsefe öğretmenlerine ve Üniversitelerimizin Felsefe Bölümlerinin yöneticilerine sesleniyorum: Bu projeye katılmak istiyorsanız, öğrencilerinizin elli yıl sonra nasıl bir dünya görmek istediklerine ilişkin özlemlerini dile getirmelerine ve böyle bir dünyanın oluşması için yapabileceklerine ilişkin düşüncelerini tartışmalarına, sonra da bunun sonuçlarını kapsayan bir metin hazırlamalarına önderlik eder misiniz? Bu metinleri de yıl sonuna kadar Türkiye Felsefe Kurumuna gönderir misiniz?

 

Değerli Meslekdaşlarım, önümüzdeki yılda felsefi bilginin kamu yaşamında biraz daha etkili olması dileğiyle, Felsefe Gününüzü kutluyor, felsefenin aydınlatma işlevini yerine getirmesi için yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyorum.

 

                                                                                                 İoanna Kuçuradi

İstanbul, 12 Kasım 2012                                       Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı

                                                                                       

 

 

 

 

Monday, November 05, 2012

Hierapolis'te Epiktetos'un izlerinde...


Epiktetos etkinliğinin katılımcıları...

Hierapolis’li bir filozof: Epiktetos/Epiktetos in Hierapolis

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Türkiye Felsefe Kurumu tarafından gerçekleştirilen “Anadolu’da Felsefeye Yolculuk” projesinin ilk durağı Pamukkale Üniversitesi oldu. Filozofların yaşadığı yerlerde konuşulmasını amaçlayan proje, antik şehirleri ve kazı çalışmalarıyla adını duyuran Denizli’den başladı.


Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si’nin ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı “Hi­era­po­lis/Pa­muk­ka­le’de Fel­se­fe­ye Yol­cu­luk, Hi­era­po­lis’li Bir Fi­lo­zof: Epik­te­tos” adlı et­kin­lik­te, Hi­era­po­lis’te doğ­muş olan ve M.S. 50-135 yıl­la­rın­da ya­şa­mış Epik­te­tos ko­nu­şul­du.PAÜ İk­ti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan kon­fe­ran­sa Vali Yar­dım­cı­sı İs­ma­il Soy­kan, Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Se­ba­hat­tin Nas, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Şamil Çınar, UNES­CO Tür­ki­ye Milli Ko­mis­yo­nu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Prof. Dr. Harun Tepe, Tür­ki­ye Fel­se­fe Ku­ru­mu Baş­ka­nı Prof. Dr. Io­an­na Ku­çu­ra­di, bilim in­san­la­rı, öğ­ren­ci­ler ve da­vet­li­ler ka­tıl­dı.Kon­fe­ran­sın açı­lış ko­nuş­ma­la­rın­da ilk sözü alan Tür­ki­ye Fel­se­fe Ku­ru­mu Baş­ka­nı Prof. Dr. Io­an­na Ku­çu­ra­di, Ana­do­lu’da doğup bü­yü­müş ol­ma­nın büyük bir ay­rı­ca­lık ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu top­rak­lar­da 10 uy­gar­lı­ğın ye­şer­di­ği­ni ve bir­bi­ri­ni et­ki­le­di­ği­ni söy­le­di. Bu top­rak­la­rın aynı za­man­da fel­se­fe­nin ve fel­se­fi bil­gi­ye da­ya­nan bil­ge­li­ğin de kay­na­ğı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ku­çu­ra­di, “Hi­era­po­lis ve­rim­li­lik tan­rı­ça­sı Ky­be­le’nin kut­sal şeh­ri­dir. Aynı za­man­da bir stoa dü­şü­nü­rü Epik­te­tos’un doğum ye­ri­dir” dedi.UNES­CO Tür­ki­ye Milli Ko­mis­yo­nu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Prof. Dr. Harun Tepe, Tür­ki­ye’nin UNES­CO’da aktif rol­ler üst­len­di­ği­ni be­lir­te­rek, bu yönde önem­li ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Dünya’da eko­no­mik de­ğer­le­rin ön plana gel­di­ği, in­sa­ni ve etik de­ğer­le­rin ise yi­ti­ril­di­ği bir dö­ne­mi ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten Tepe, “Kül­tür ve in­san­la il­gi­li bi­lim­ler güç kay­be­di­yor. Dün­ya­da ve ül­ke­miz­de üni­ver­si­te­ler­de Fel­se­fe bö­lüm­le­ri­nin ka­pa­tıl­dı­ğı­nı ve ye­ri­ne maddi ge­ti­ri­si olan bö­lüm­le­rin açıl­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz” dedi.Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Se­ba­hat­tin Nas ; “De­niz­li ve Pa­muk­ka­le , gör­sel ve dü­şün­sel sa­nat­la­rın fel­se­fi de­rin­li­ğiy­le tarih bo­yun­ca bu­lun­du­ğu coğ­raf­ya ve in­san­lı­ğa ışık tut­muş bir me­de­ni­ye­tin var ol­du­ğu yer­dir. Bu mi­ra­sı ta­şı­ma­nın onuru ve so­rum­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Üni­ver­si­te­miz her türlü kazı ça­lış­ma­la­rın­dan bu tip bi­lim­sel et­kin­lik­le­re kadar gönül zen­gin­li­ğiy­le ak­ti­vi­te­le­ri­ni sür­dür­mek­te­dir. Bu or­ga­ni­zas­yon­da emeği ge­çen­le­re te­şek­kür ede­rim” dedi.Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Şamil Çınar ise, be­le­di­ye ve üni­ver­si­te­nin bu tür de­ğer­le­rin or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı ve ko­run­ma­sı an­la­mın­da bir­çok pro­je­de bir­lik­te ça­lı­şıl­dı­ğı­nı söy­le­di.

De­niz­li’de 19 antik ken­tin bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Vali Yar­dım­cı­sı İs­ma­il Soy­kan, Hi­era­po­lis antik şeh­ri­nin fark­lı özel­lik­le­re sahip ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Saint Phi­lip’in me­za­rı ve büyük me­zar­lık alan­la­rı­nın bu­ra­da ol­ma­sı, tra­ver­ten­le­ri ve su­la­rı ile önem­li özel­lik­ler ta­şı­yor. Bunun ya­nın­da Epik­te­tos’un da bu­ra­da ya­şa­ma­sı ayrı bir öneme sahip” dedi.Açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan gün boyu devam eden kon­fe­rans­ta Unes­co Dünya Kül­tür Mi­ra­sın­da Hi­era­po­lis, Stao Fel­se­fe­si ve Epik­te­tos, Hi­era­po­lis’li Fi­lo­zof Epik­te­tos ana baş­lık­la­rın­da üç otu­rum ger­çek­leş­ti.http://www.denizlihaber.com/turizm/oren-yerleri/denizli-paude-hierapolisli-bir-filozof-epiktetos/

Tuesday, October 23, 2012

Anadolu'da Felsefe Yolculuk


ANADOLU’DA FELSEFEYE YOLCULUK
BASIN BİLDİRİSİ
 
25OO yıl önce Anadolu’nun Batı Ege kıyı şehirleri başta olmak üzere, felsefi düşüncenin doğuşuna tanık oluruz. Felsefenin Anadolu topraklarında yeşermesi ve zaman içinde başka kültürlerin toprağında da gelişmesi söz konusudur. Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde doğmuş, yaşamış ve felsefe yapmış olan nice filozoflar vardır. Ülkemizde felsefi düşünce geleneğinin geleceği açısından, geçmişe bakmanın gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak, çeşitli Anadolu şehirlerinde yaşamış olan filozoflardan kimilerini bir dizi etkinlik düzenleyerek gündeme getirmek istedik. Böylece düşünceleriyle insanlık kültürüne değerli katkılarda bulunmuş ve silinmez izler bırakmış bu filozofların yeniden hatırlanması, düşüncelerinin çeşitli yönleriyle tartışılması, hem felsefenin kendi insanımızla daha da yakınlaşmasını sağlayabilecek ve hem de kültür tarihimizde felsefenin serüvenini ortaya çıkarılabilecektir.
Seçtiğimiz kentler ve filozoflar, Anadolu’da felsefenin geçmişine ışık tutarken, aynı zamanda felsefenin geleceğine ilişkin ipuçları da sunabilecektir diye umut ediyoruz. Anadolu’daki felsefe yolculuklarımızın başka kentler ve filozoflarla devam etmesini de arzuluyoruz. İlk durağımız, 2-3 Kasım tarihlerinde Stoa okulu filozoflarından Epiktetos’un doğduğu yer alan Denizli-Hierapolis olacaktır. Arkeologların da katılımıyla bu etkinliğimizde felsefe yanında felsefe ve kültürel miras ilişkisi de etkinliğin ana konularından biri olacaktır.
 
                                              UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesi
 
 

Friday, June 01, 2012

Yaz okulu 2012 Felsefe Dersleri


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ


FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERSLER


DERSİN KODU DERSİN ADI T U K ÖĞRETİM ELEMANI

FGE-109 Felsefeye Giriş-I 3 0 3 Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNAY


FGE-110 Felsefeye Giriş-II 3 0 3 Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNAY


FGS-438 Felsefe ve Edebiyat 3 0 3 Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNAYFelsefe Grubu Eğitimi Bölümü bünyesinde açılacak olan yaz okulunun kayıt, eğitim-öğretim ve sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir:

Kayıt Tarihi: 11-15 Haziran 2012

Ders Dönemi: 18 Haziran-03 Ağustos 2012

Final Dönemi: 06 Ağustos-11 Ağustos 2012

Thursday, March 29, 2012

Yükseköğretimde Felsefe Çalıştayı

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu


Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi
Mersin Çalıştayı


UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve Mersin Üniversitesi Rektörlüğünün işbirliğiyle düzenlenen “Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi” çalıştayını onurlandırmanızı dilerim.

Prof. Dr. Harun Tepe
Düzenleme Kurulu Başkanı
Tarih: 30-31 Mart 2012
Yer: Mersin Üniversitesi, Uğur Oral Kültür Merkezi
YÜKSEKÖĞRETİMDE FELSEFE EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

30 Mart 2012: YÜKSEKÖĞRETİMDE FELSEFE
AÇILIŞ OTURUMU (09:30-10:00)
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi (Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. K. Suha Aydın (Mersin Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Durmuş Günay (YÖK Yürütme Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Harun Tepe (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu)
Kahve Arası: 10.00-10.30


I. OTURUM: FELSEFE BÖLÜMLERİNDE LİSANS EĞİTİMİ (10:30-12:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Harun TEPE (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Sara Çelik (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Şafak Ural (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Yavuz Kılıç (Adnan Menderes Üniversitesi)
Yard.Doç.Dr. Ali Utku (Atatürk Üniversitesi)
ÖĞLE ARASI (12:30-14:00)


II. OTURUM: FELSEFE BÖLÜMLERİNDE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ (14:00-16:00)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Betül Çotuksöken (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Kadir Çüçen (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan (Muğla Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil Turan (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
(16:00-16:30) KAHVE ARASI


III. OTURUM: FELSEFE BÖLÜMÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI (16:30-18:00)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz Unat (Kastamonu Üniversitesi)
Prof. Dr. Betül Çotuksöken (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Rahmi Karakuş (Sakarya Üniversitesi)
Doç. Dr. H. Haluk Erdem (Ankara Üniversitesi)
31 Mart 2012: FELSEFE BÖLÜMLERİ DIŞINDA FELSEFE EĞİTİMİ

IV. OTURUM: HUKUK VE İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE FELSEFE EĞİTİMİ (09:00-11:00)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Ünder (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. İlhan Kutluer (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa Çevik (Adıyaman Üniversitesi)
Yard.Doç.Dr. F. İrem Çağlar (Kocaeli Üniversitesi)
KAHVE ARASI (11:00-11.15)


V. OTURUM: EĞİTİM VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİNDE FELSEFE EĞİTİMİ (11:15-12:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Abamüslim Akdemir (Atatürk Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Günay (Çukurova Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Fırat Şenol (Anadolu Üniversitesi)ÖĞLE ARASI (12:30-14:00)
VI. YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI VE FELSEFE EĞİTİMİ (14.00-15.30)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Taşkıner Ketenci (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Saffet Babür (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Durman (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Sinan Özbek (Kocaeli Üniversitesi)
KAHVE ARASI (15:30-15:45)VII. OTURUM: GENEL DEĞERLENDİRME (15:45-18:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İoanna Kuçuradi (Maltepe Üniversitesi)
Prof.Dr. Hasan Aslan (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu (Gazi Üniversitesi)
Prof..Dr. Kubilay Aysevener (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Saffet Babür (Yeditepe Üniversitesi)
Prof.Dr. Sabri Büyükdüvenci (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Sara Çelik (Mersin Üniversitesi)
Prof.Dr. Lokman Çilingir (Kırıkkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Betül Çotuksöken (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. A. Kadir Çüçen (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Durman (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. MEHMET Elgin (Muğla Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan (Muğla Üniversitesi)
Prof. Dr. Rahmi Karakuş (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. İlhan Kutluer (Mimar Sinan Üniversitesi)
Prof. Dr. H. Sinan Özbek (Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Hakan Poyraz (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Harun Tepe (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Neşet Toku (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil Turan (Ortadoğu tenkil Üniversitesi)
Prof. Dr. Sadık Türker (Kırklareli Üniversitesi)
Prof. Dr. Yavuz Unat (Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Şafak Ural (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan Ünder (Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Yıldız (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. Abamüslim Akdemir (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Levent Bayraktar (Yıldırım Beyazıt Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa Çevik (Adıyaman Üniversitesi)
Doç. Dr. Haluk Erdem (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Hüseyin Subhi Erdem (İnönü Üniversitesi)
Doç. Dr. Bülent Gözkân (Mimar Sinan G.S.Ü)
Doç. Dr. Nazile Kalaycı (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Taşkıner Ketenci (Mersin Üniversitesi)
Doç. Dr. Yavuz Kılıç (Adnan Menderes Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali Taşkın (Cumhuriyet Üniversitesi)
Doç. Dr. Arslan Topakkaya (Erciyes Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Adem Asalıoğlu (Tunceli Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Cahit Aslan (Çukurova Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Fatma İrem Çağlar Gürgey (Kocaeli Üniversitesi)
Yard.Doç.Dr. Şengül Çelik (Fatih Üniversitesi)
Yard.Doç.Dr. Engin Delice (Samsun 19 Mayıs Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Özlem Duvakaya (Çanakkale Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Günay (Çukurova Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Bülent Sönmez (Dicle Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Fırat Şenol (Anadolu Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Ali Utku (Atatürk Üniversitesi)Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Harun Tepe Prof. Dr. Betül Çotuksöken Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen Prof. Dr. Halil Turan Doç. Dr. H. Haluk Erdem Doç. Dr. Taşkıner Ketenci

Friday, February 17, 2012

Şehir ve Felsefe


ŞEHİR VE FELSEFE kongresi


The City and Philosophy

11-13 Ekim 2012


Şehir ve PolitikaKonu Başlıkları:• Şehir ve Etik • Şehir ve Sanat • Mimari ve Felsefe • Şehir Planlama ve Felsefe • Şehir ve Hukuk • Şehir ve Özgürlük • Şehir ve Toplumsal Değişme • Şehir ve Demokrasi • Şehir ve Ütopya • Şehir ve Vatandaşlık • Şehir ve Bireyleşme • Şehir ve İnsan Hakları • Şehir ve Bunalım • Şehir ve Varoluş • Şehir ve Kimlik • Çevre Sorunları ve Felsefe • Doğa ve Felsefe
Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü 16059 Bursa-Türkiye
+90 224 294 1826
philosophy@uludag.edu.tr
http://philosophy.uludag.edu.tr
http://felsefe.uludag.edu.tr