Wednesday, November 14, 2012

2012 Dünya Felsefe Günü Mesajı 

2012

Dünya Felsefe Günü

Mesajı

 

Dünya Felsefe Günü bu yıl 15 Kasımda, birçok ülkede ve UNESCO Merkezinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

 

UNESCO paydaşlarına, bu yılın kutlamaları için yapacakları diğer etkinlikler yanında, çocuklara ve gençlere yönelik bir etkinlik de yapmalarını önermiş bulunuyor.

 

Önerilen çalışma, şu andaki çocukların ve gençlerin, dünya problemleri karşısında özlemlerini dile getirecekleri bir tartışmanın düzenlenmesi ve bu tartışma sırasında oluşacak “Yarınki Dünya için Nasıl bir Gelecek?” istediklerine ilişkin düşündüklerini kapsayan metinlerin hazırlanmasıdır. Hazırlanan felsefî mesajlar tartışmalara katılanların adlarını ve imzalarını taşıyacak. Metinler bir kapsülün içinde saklanacak ve bu kapsüller elli yıl sonra −2062’de−, bu projeye katılan kuruluşların düzenleyecekleri bir etkinlikle, çocuklar ve gençler tarafından açılacak.

 

UNESCO bizi de bu projeye katılmaya davet etmiş bulunuyor. Ancak bu davet bize çok geç ulaştığından ve hazırlanacak metinlerin 14 Kasıma kadar UNESCO’ya gönderilmesi gerektiğinden, bizim çocukların ve gençlerin özlemleri UNESCO’nun kapsülüne giremeyecektir. Ama elli yıl sonra açılacak böyle bir kapsülü biz de hazırlayabilir ve çocuklarımızın geleceğin dünyasıyla ilgili özlemlerini onda saklayabiliriz.

 

Bunun için felsefe öğretmenlerine ve Üniversitelerimizin Felsefe Bölümlerinin yöneticilerine sesleniyorum: Bu projeye katılmak istiyorsanız, öğrencilerinizin elli yıl sonra nasıl bir dünya görmek istediklerine ilişkin özlemlerini dile getirmelerine ve böyle bir dünyanın oluşması için yapabileceklerine ilişkin düşüncelerini tartışmalarına, sonra da bunun sonuçlarını kapsayan bir metin hazırlamalarına önderlik eder misiniz? Bu metinleri de yıl sonuna kadar Türkiye Felsefe Kurumuna gönderir misiniz?

 

Değerli Meslekdaşlarım, önümüzdeki yılda felsefi bilginin kamu yaşamında biraz daha etkili olması dileğiyle, Felsefe Gününüzü kutluyor, felsefenin aydınlatma işlevini yerine getirmesi için yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyorum.

 

                                                                                                 İoanna Kuçuradi

İstanbul, 12 Kasım 2012                                       Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı

                                                                                       

 

 

 

 

Monday, November 05, 2012

Hierapolis'te Epiktetos'un izlerinde...


Epiktetos etkinliğinin katılımcıları...

Hierapolis’li bir filozof: Epiktetos/Epiktetos in Hierapolis

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Türkiye Felsefe Kurumu tarafından gerçekleştirilen “Anadolu’da Felsefeye Yolculuk” projesinin ilk durağı Pamukkale Üniversitesi oldu. Filozofların yaşadığı yerlerde konuşulmasını amaçlayan proje, antik şehirleri ve kazı çalışmalarıyla adını duyuran Denizli’den başladı.


Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si’nin ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı “Hi­era­po­lis/Pa­muk­ka­le’de Fel­se­fe­ye Yol­cu­luk, Hi­era­po­lis’li Bir Fi­lo­zof: Epik­te­tos” adlı et­kin­lik­te, Hi­era­po­lis’te doğ­muş olan ve M.S. 50-135 yıl­la­rın­da ya­şa­mış Epik­te­tos ko­nu­şul­du.PAÜ İk­ti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan kon­fe­ran­sa Vali Yar­dım­cı­sı İs­ma­il Soy­kan, Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Se­ba­hat­tin Nas, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Şamil Çınar, UNES­CO Tür­ki­ye Milli Ko­mis­yo­nu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Prof. Dr. Harun Tepe, Tür­ki­ye Fel­se­fe Ku­ru­mu Baş­ka­nı Prof. Dr. Io­an­na Ku­çu­ra­di, bilim in­san­la­rı, öğ­ren­ci­ler ve da­vet­li­ler ka­tıl­dı.Kon­fe­ran­sın açı­lış ko­nuş­ma­la­rın­da ilk sözü alan Tür­ki­ye Fel­se­fe Ku­ru­mu Baş­ka­nı Prof. Dr. Io­an­na Ku­çu­ra­di, Ana­do­lu’da doğup bü­yü­müş ol­ma­nın büyük bir ay­rı­ca­lık ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu top­rak­lar­da 10 uy­gar­lı­ğın ye­şer­di­ği­ni ve bir­bi­ri­ni et­ki­le­di­ği­ni söy­le­di. Bu top­rak­la­rın aynı za­man­da fel­se­fe­nin ve fel­se­fi bil­gi­ye da­ya­nan bil­ge­li­ğin de kay­na­ğı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ku­çu­ra­di, “Hi­era­po­lis ve­rim­li­lik tan­rı­ça­sı Ky­be­le’nin kut­sal şeh­ri­dir. Aynı za­man­da bir stoa dü­şü­nü­rü Epik­te­tos’un doğum ye­ri­dir” dedi.UNES­CO Tür­ki­ye Milli Ko­mis­yo­nu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Prof. Dr. Harun Tepe, Tür­ki­ye’nin UNES­CO’da aktif rol­ler üst­len­di­ği­ni be­lir­te­rek, bu yönde önem­li ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Dünya’da eko­no­mik de­ğer­le­rin ön plana gel­di­ği, in­sa­ni ve etik de­ğer­le­rin ise yi­ti­ril­di­ği bir dö­ne­mi ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten Tepe, “Kül­tür ve in­san­la il­gi­li bi­lim­ler güç kay­be­di­yor. Dün­ya­da ve ül­ke­miz­de üni­ver­si­te­ler­de Fel­se­fe bö­lüm­le­ri­nin ka­pa­tıl­dı­ğı­nı ve ye­ri­ne maddi ge­ti­ri­si olan bö­lüm­le­rin açıl­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz” dedi.Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Se­ba­hat­tin Nas ; “De­niz­li ve Pa­muk­ka­le , gör­sel ve dü­şün­sel sa­nat­la­rın fel­se­fi de­rin­li­ğiy­le tarih bo­yun­ca bu­lun­du­ğu coğ­raf­ya ve in­san­lı­ğa ışık tut­muş bir me­de­ni­ye­tin var ol­du­ğu yer­dir. Bu mi­ra­sı ta­şı­ma­nın onuru ve so­rum­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Üni­ver­si­te­miz her türlü kazı ça­lış­ma­la­rın­dan bu tip bi­lim­sel et­kin­lik­le­re kadar gönül zen­gin­li­ğiy­le ak­ti­vi­te­le­ri­ni sür­dür­mek­te­dir. Bu or­ga­ni­zas­yon­da emeği ge­çen­le­re te­şek­kür ede­rim” dedi.Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Şamil Çınar ise, be­le­di­ye ve üni­ver­si­te­nin bu tür de­ğer­le­rin or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı ve ko­run­ma­sı an­la­mın­da bir­çok pro­je­de bir­lik­te ça­lı­şıl­dı­ğı­nı söy­le­di.

De­niz­li’de 19 antik ken­tin bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Vali Yar­dım­cı­sı İs­ma­il Soy­kan, Hi­era­po­lis antik şeh­ri­nin fark­lı özel­lik­le­re sahip ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Saint Phi­lip’in me­za­rı ve büyük me­zar­lık alan­la­rı­nın bu­ra­da ol­ma­sı, tra­ver­ten­le­ri ve su­la­rı ile önem­li özel­lik­ler ta­şı­yor. Bunun ya­nın­da Epik­te­tos’un da bu­ra­da ya­şa­ma­sı ayrı bir öneme sahip” dedi.Açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan gün boyu devam eden kon­fe­rans­ta Unes­co Dünya Kül­tür Mi­ra­sın­da Hi­era­po­lis, Stao Fel­se­fe­si ve Epik­te­tos, Hi­era­po­lis’li Fi­lo­zof Epik­te­tos ana baş­lık­la­rın­da üç otu­rum ger­çek­leş­ti.http://www.denizlihaber.com/turizm/oren-yerleri/denizli-paude-hierapolisli-bir-filozof-epiktetos/