Tuesday, June 26, 2018

Özne Dergisi Marx sayısı çıkıyor.


Özne Dergisi'nin Marx sayısı Temmuz'ın başinda kitapçılarda ve internette bulunabilecek.


Sunday, April 29, 2018

I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası SempozyumuI. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu

19-21 Eylül 2018, Bişkek, KIRGIZİSTAN

İnsan her yerde ve her zaman hayatını idame ettirme çabasının yanında içinde yaşadığı evreni anlamaya ve anlamlandırmaya da çalışmıştır. Bu çabanın tezahürleri sanat, felsefe ve bilim olarak kadim zamanlardan beri süre gelmektedir. İçinde yaşadığı evrende, varlığı ve varoluşu bütünlüklü şekilde anlamaya çalışan insanoğlu yüzyıllardan beri bazen mitoloji, bazen sanat-edebiyat, bazen dini düşünce, bazen felsefe şeklinde arayışlarını sürdürüp bugünlere getirmiştir.
Arayışlar, aradaki benzerliğe karşın, farklı kültür ve coğrafyalarda farklı biçimler de almıştır. İnsan hayatını sürdürebilmek için nasıl ki hazır bulduğu ve sonradan kendi ürettiği gereçlerle bir yaşantı düzeni oluşturmuş ise aynı şekilde varlığı ve varoluşu anlama ve ifade etmede de sözlü gelenekten felsefeye farklı ifade biçimleri geliştirmiştir.
Bu düşüncelerle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Türk halklarının insan, Tanrı, evren muamması karşısındaki yaklaşımlarını konuşmak ve tartışmak amacıyla I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu’nu düzenleyecektir. Yeryüzünün farklı yerlerinde yaşayan Türk halklarının kültürel mirasını sözlü gelenekten yazılı eserlere varıncaya değin gözden geçirerek felsefi motifleri gün yüzüne çıkarmak ve farklı bakış açılarıyla onların yeniden üretilmesine katkı sağlamak, sempozyumun öncelikli amacıdır. Felsefecilerimizin bir araya gelerek tarih, kültür ve medeniyet dünyamızın kaynakları, imkanları ve sorunlarıyla daha yakından ilgilenmelerine, bu konuda bir dil ve literatür oluşturmalarında da vesile olacak I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu’nun felsefenin güncel konularıyla da zenginleştirerek her yıl farklı bir ülkede yapılması ve geleneksel hale gelmesi, en büyük temennimizdir.

Konular:
Türk Halklarının:
-Varlık Anlayışı
-Zaman ve Mekân Anlayışı
-Tarih Anlayışı
-Değer ve Ahlâk Anlayışı
-Bilgi ve Hikmet Anlayışı
-Bilim Anlayışı
-Eğitim Anlayışı
-Yönetim ve Adalet Anlayışı
-Sanat ve Güzellik Anlayışı
-Kültür ve Medeniyet Anlayışı
-Dil ve Gerçeklik Anlayışı
-Kimlik ve Aidiyet Anlayışı
-Din Anlayışı
-Doğu ve Batı İlişkileri
-Türk Düşünürlerinin Dünya Felsefi Mirasına Katkıları


Önemli Tarihler
·         Özet Gönderme Son Tarihi: 15.05.2018
·         Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 4.06.2018
·         Bildiri Metnini Gönderme: 20.08.2018
·         Bildiri özetleri ve metinleri tefm2018@gmail.com adresine gönderilmelidir.
·         Sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyum süresince öğle, akşam yemekleri, çay ve kahve masrafları Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve organizasyon tarafından karşılanacaktır. Sempozyum sonrası isteğe bağlı gezi programı düzenlenecektir. Yol ve konaklama masrafları katılımcının kendisine aittir.
Sempozyum Mekanı:
·         Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cengiz Aytmatov Kampüsü, Bişkek/Kırgızistan
Sempozyum Dili:
·         Kırgızca, Türkçe, Rusça, İngilizce

Özet
·         Özet ve bildiri başlığı hem bildiri sunulacak dilde hem de İngilizce olmalıdır.
·         Başlık en fazla 10 kelimeden oluşmalıdır.
·         Özetler 400-500 kelime aralığında bildirinin içerik ve amacını beyan edecek şekilde düzenlenmelidir.
·         Özetlerde anahtar kelimeler (keywords) yer almalıdır.
·         Hakem tarafından kabul edilen bildiriler, uluslararası indeksler tarafından taranan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanacaktır.
·         Makaleler arasından seçilecek 30 bildiri kitap haline getirilecektir.
·         Söz konusu dergi ve bildiri kitabında yayımlanmak üzere kabul edilecek bildirilerin hakem değerlendirmesi bildiri tam metni üzerinden yapılacaktır.

Bildiri Yazım Kuralları
Bildiri yazımında aşağıdaki ilkeler dikkate alınmalıdır:
·         Bildiriler Times New Roman formatında yazılmalıdır.
·         İlk sayfada makale başlığı, yazar/yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum veya üniversite adı, tam posta adresi, telefon numarası, yazarın/yazarların e-mail adresi belirtilmelidir.
·         Makale başlığı 14 punto büyüklüğünde, büyük harflerle ortada yazılmalıdır.
·         Yazar/Yazarların isim soyadı bildiri başlığının altında sağa hizalı, yazar/yazarların unvanı, bağlı olduğu üniversite veya kurumun adı ise, 10 punto büyüklüğünde dipnotta yer almalıdır.
·         Metin A4 boyutunda, MS Word programında, 12 punto, 1.5 satır aralığıyla ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
·         Sayfa kenar boşluğu ayarı; sol ve sağ 3 cm, üst ve alt 4 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
·         Referanslarda ve kaynaklarda APA (American Psychological Association) standartı temel alınmalıdır. Metin içerisinde mesela: (Aristotle, 2006:50) şeklinde yazılmalıdır.
Dergileri kullanmada:
Kelsey, S. (2003), “Aristotle’s Definition of Nature”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 25: 59-87.
Kitapları kullanmada:
Aristotle. (2006), Metaphysics, trans.  S. Makin, Oxford: Clarendon Press.


  

Saturday, September 16, 2017

Özne Dergisi 26. sayı, Türkiye'de felsefenin YüzyılıÖZNE Dergisi 26. sayısı çıkıyor. Önümüzdeki günlerde kitapçılarda bulanabilecek sayının konusu
: TÜRKİYE'DE FELSENİN YÜZYILI.

Wednesday, March 29, 2017

Adana Felsefe Festivali

ADANA FELSEFE FESTİVALİ Programı
“Felsefe Hayatın İçinde”

5 Nisan 2017, Çarşamba
1.       OTURUM:10:00-12:00
Oturum Başkanı: Gülsun Dülgeroğlu
Konuşmacılar:
 Demet Taşdelen: Düşünce ve Hareketin Deneysel Buluşması: Bir Kavramı Görülebilir Kılmak Olanaklı mıdır?(Performans ve Sunum)
Nuran Direk: Öykülerle Çocuklar İçin Felsefe

Öğle Arası
Felsefe Belgeseli (Kölelikten Filozofluğa Epiktetos): 13:30-14:00
2.       OTURUM: 14:00-15:30
Oturum Başkanı: Adnan Gümüş
Konuşmacılar: Ömer Naci Soykan: Felsefe Hayata Ne Yapar?  
 İsmail Demirdöven: Albert Camus ve Devrimin Namusu Sorunsalı
Örsan Öymen: Felsefe Nedir?
Ara
3.       OTURUM: 15:45-16:45
Oturum Başkanı: Mustafa Günay
Konuşmacılar: Osman Şahin: Halk Ozanlarımızda Felsefe
Yücel Kayıran: Poetikanın Felsefe Algısı
Şiir ve Müzik Dinletisi: 16:45-17:156 Nisan 2017,  Perşembe
Felsefe Belgeseli(Antikçağda Tarsus’lu Filozoflar):10:00-10:30
4.       Oturum: 10.30-12.00
Oturum Başkanı: Sadık Erol Er
Konuşmacılar:
Ali Osman Gündoğan:  Hayata Davet Eden Felsefe
Harun Tepe: Felsefede ve Yaşamda Etik Politika İlişkisi
Ali Utku: Edebiyat ve Felsefe

Öğle Arası
5.       Oturum:14:00-15:30
Oturum Başkanı: Celal Gürbüz
Konuşmacılar:
Betül Çotuksöken: İnsan Felsefesinde Yeni Bir Boyut
H. Nur Erkızan: Felsefe İnsanlığın Hizmetinde Nasıl Olabilir?
H. Haluk Erdem: Hayatın İçinden Felsefe


Yer: Tarihi Kız Lisesi Binası

Tuesday, June 14, 2016

Özne dergisi Kierkegaard Sayısı için yazı çağrısı

ÖZNE FELSEFE DERGİSİ KIERKEGAARD ÖZEL SAYISI GÜZ 2016 25. SAYI
ÖZNE PHILOSOPHY JOURNAL KIERKEGAARD SPECIAL ISSUE FALL 2016 VOL.25

Editör : Yrd. Doç. Dr. Yasemin AKIŞ

Alt Başlıklar
Kierkegaard Felsefesinin Kökenleri
Kierkegaard ve Varoluş
Kierkegaard ve İnanç
Kierkegaard ve Edebiyat
Kierkegaard ve Varoluşçuluk
Kierkegaard ve Romantizm
Kierkegaard ve Siyaset
Kierkegaard ve Etik
Kierkegaard’ın Etkileri
Kierkegaard ve Sinema
Kierkegaard ve Antik Felsefe
Kierkegaard ve Psikoloji

Yazı Teslimi İçin Son Tarih
30 Temmuz 2016

Yazılar İçin Adres
yasminakis@hotmail.com
Verilen başlıklar dışındaki orijinal konular da değerlendirmeye alınacaktır. Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde
yayınlanmamış olması ve belirlenen yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Uygun şekilde yazılan makaleler,

300 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe-İngilizce özetleri ve yazarın kısa biyografisiyle birlikte gönderilmelidir.