Wednesday, May 21, 2008

ULUSLARARASI İBN SÎNÂ SEMPOZYUMU PROGRAMI
ULUSLARARASI İBN SÎNÂ SEMPOZYUMU
INTERNATIONAL IBN SINA SYMPOSIUM
22-24 Mayıs/May 2008 İstanbul

PROGRAM
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam Felsefecileri Derneği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Yer: Bağlarbaşı Kültür Merkezi
Açılış (Opening)
22 Mayıs 2008 Perşembe/Thursday (Öğleden Önce / A.M.)
10:00-11:30
Açış Konuşmaları (Welcoming Speeches)
Protokol Konuşmaları (Protocol Speeches)
Açış Konferansı (Keynote Speech)
Esin Kahya (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
İbn Sînâ ve Onun Bilim Anlayışının Sistematik Açıdan Değerlendirilmesi
(A Systematic Examination of Ibn Sina’s Thought and His Conception of Science)
12:30-13:30 Ara (Break)

13:30-14:00 Sempozyum Kayıt (Registration)
Birinci Oturum (First Session)
22 Mayıs 2008 Perşembe/Thursday (Öğleden Sonra / P.M.)
14:00-15:30
SALON A
SALON B

İBN SÎNÂ TERMİNOLOJİSİ
(Ibn Sina’s Terminology)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayrani Altıntaş
Mehmet Bayrakdar (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.) İbn Sina'nın Cevher Kavramının Sorunları (The problems of Ibn Sina's Concept of Jawhar)

İlhan Kutluer (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
Makâmâtü’l-Ârifîn: İbn Sînâ Felsefesinde Mistik
Terminoloji Sorunu
(Maqâmâtu’l-Ârifîn: The Problem of Mystical
Terminology in Ibn Sina’s Philosophy)

İbrahim Maraş (Y.Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ Felsefesinde Vâhid (Bir) ve Vahde (Birlik)
Kavramları
(The Concepts of One (wahid) and Unity (wahdah) in Ibn
Sina’s Philosophy)

TIP VE ECZACILIK
(Medicine and Pharmacy)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esin Kahya

Gülbin Özçelikay (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Eczacılık Fak.)
İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıbb Eserindeki Drogların Tasnif Edilişlerinin Günümüz Açısından Değerlendirilmesi
(Classification of Drugs in Ibn Sina’s al-Qânûn fi’t-Tibb: An Examination in terms of Modern Approaches)
Sevgi Şar (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıbb’da Yer Alan Bazı Tıbbi Bitkilerin Günümüzdeki Kullanımlarıyla Karşılaştırmalı Bir Çalışma
(The Use of Some Medical Herbs: A Comparison between Ibn Sina’s Views and Modern Considerations)
Muhammed Ebadiani (Tehran University Medical Sciences)
Infertility from the View of Ibn Sina: A Review of Causes and Treatment Methods
(İbn Sînâ’ya Göre Kısırlık: Nedenlerinin ve Tedavi Yöntemlerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi)


15:30-16:00 İKRAM (Coffee Break)
İkinci Oturum (Second Session)
22 Mayıs 2008 Perşembe/Thursday (Öğleden Sonra / P.M.)
16:00-18:00
SALON A
SALON B

AHLAK, HUKUK, İBADET, ESTETİK
(Ethics, Law, Worship, Aesthetics)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu

Hayrani Altıntaş (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
Kamu Hukuku Açısından İbn Sînâ’nın Bazı Görüşleri
(Ibn Sina’s Views Concerning Public Law)

Müfit Selim Saruhan (Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ’da Ahlakî Çözüm Üzerine
(On Ethical Analysis in Ibn Sina’s Thought)

Ayşe S. Oktay (Yard. Doç. Dr., S. Demirel Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ Düşüncesinde İbadet ve Tanrı –Alem İlişkisi
Bakımından Değeri
(The Meaning of Worship in Ibn Sina’s Thought and its Value with regard to the God-World Relationship)

Zeynep Gemuhluoğlu (Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
Kozmolojik Prensipler Etik ve Estetiğe Temel Olabilir mi? : İbn Sînâ’da Aşk Kavramı Üzerine Bir İnceleme
(Can Cosmological Principles Make a Foundation for Ethics and Aesthetics?: An Analysis on the Concept of Love in Ibn Sina)


MANTIK
(Logic)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut Kaya

Ali Durusoy (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ Mantığının Temel Yapısı
(Basic Structure of Ibn Sina’s Logic)

İbrahim Emiroğlu (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ’nın Sofistik Çürütmeler’i Üzerine Bir İnceleme
(An Analysis of Ibn Sina’s Sophistical Refutations)

Mevlüt Uyanık (Doç. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ’ya Göre Tümevarımın Tutarlılığı Meselesi
(The Problem of the Consistency of Induction according to Ibn
Sina)

İsmail Köz (Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ Mantığında Tasdikin Muteallıkı
(The Implicants of Judgment (tasdiq) in Ibn Sina’s Logic)

Üçüncü Oturum (Third Session)
23 Mayıs 2008 Cuma/Friday (Öğleden Önce / A.M.)
09:30-11:00
SALON A
SALON B

GREK FİLOZOFLARI VE İBN SÎNÂ
(Greek Philosophers and İbn Sînâ)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu

Murtaza Korlaelçi (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
Plotinus’un Sudûr Anlayışı İle İbn Sînâ’nin Sudûr
Anlayışının Mukayesesi
(A Comparison between Plotinus’ and Ibn Sina’s Conceptions of Emanation)

Jon McGinnis (Assoc. Prof., University of Missouri Dept. of
Philosophy, USA)
Time to Change: Time, Motion and Possibility in İbn Sînâ
(Değişme Zamanı: İbn Sînâ’da Zaman, Hareket ve İmkan)

Muhittin Macit (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ’nın Platon ve Aristoteles’e Karşı Tutumu
(Ibn Sina’s Attitude towards Plato and Aristotle)

İBN SÎNÂ METAFİZİĞİ – I
(Metaphysics of Ibn Sina-I)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yaşar Aydınlı

Hüseyin Atay (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ’da Varlık Delili
(Ibn Sina’s Proof from Existence)

Sait Reçber (Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
Vâcibü’l Vücûd Bir Mâhiyet midir?
(Is the Necessary of Existence (wajib al-wujud) a Quiddity?)

Ömer Türker (Dr., DİB İslam Araştırmaları Merkezi)
İbn Sînâ Düşüncesinde Nedensellik İlkesinin Temellendirilmesi ve Metafizikteki İşlevi
(The Establishment of the Principle of Causation in Ibn Sina’s Thought and Its Function in Metaphysics)

11:00-11:20 İKRAM (Coffee Break)
Dördüncü Oturum (Fourth Session)
23 Mayıs 2008 Cuma/Friday (Öğleden Önce / A.M.)
11:20-12:30
SALON A
SALON B

İBN SÎNÂ METAFİZİĞİ – II
(Metaphysics of Ibn Sina-II)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Kutluer

Gürbüz Deniz, (Yard. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ’da Hürriyet
(Freedom According to Ibn Sina)

Zikri Yavuz, (Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ, Ezelilik ve Özgür İrade
(Ibn Sina, Eternity, and Free Will)

Fehrullah Terkan, (Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ, Zorunlu Varlık’ın Cüz’iyyâtı Bildiğini Mantıken
İddia Edebilir mi?”
(Can Ibn Sina Coherently Assert that the Necessary Existent
Knows the Particulars?)


İBN SÎNÂ PSİKOLOJİSİ
(Ibn Sina’s Psychology)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kasım Turhan

Pirooz Fatoorchi (Dr.,Tehran IHCS and Sharif University of
Technology, İran)
Avicenna on the Human Self-Consciousness
(Ibn Sina’nın Benlik Şuuru Hakkındaki Görüşleri)

Eyüp Şahin (Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ’da Ruhun Ferdiyetinin Bekası Problemi
(The Problem of the Preservation of the Individuality of the Human Soul in Ibn Sina’s Thought)

Abazer Cheraghi, (İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Ankara)
İbn Sînâ Psikolojisi Ve Çağdaş Psikolojinin Ortak
Noktaları
(The Common Elements in Ibn Sina’s Psychology and Modern
Psychology)

12:30-14:50 ARA (Break)

Beşinci Oturum (Fifth Session)
23 Mayıs 2008 Cuma/Friday (Öğleden Sonra / P.M.)
15:00-16:20
SALON A
SALON B

İBN SÎNÂ’DA FİZİK
(Ibn Sina’s Physics)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Bayraktar

Y. Tzvi Langermann, (Prof. Dr., Bar Ilan University Dept. of
Arabic, Israel)
Quies media: A Lively Problem on the Agenda of Post-Avicennian Physics
(Sükun Noktası: İbn Sînâ Sonrası Fizik Gündeminde Canlı Bir Sorun)

Jules Janssens (Prof. Dr., De Wulf-Mansioncentrum, KULeuven
University, Belgium)
Ibn Sînâ: An Important Historian of the Sciences
(Önemli Bir Bilim Tarihçisi Olarak İbn Sînâ)

Frank Griffel (Prof. Dr., Yale University Dept. of Religious Studies,
USA)
Al-Ghazālī’s Appropriation of Ibn Sīnā’s Views on Causality and the Development of the Science in Islam
(El-Gazali’nin, İbn Sînâ’nın Nedensellik Hakkındaki Görüşlerini Benimsemesi ve İslam’da Bilimin Gelişimi)

EPİSTEMOLOJİ
(Epistemology)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Durusoy

Yaşar Aydınlı (Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fak.)
Fârâbî ve İbn Sînâ’da Menon Paradoksu (Öğrenme
Paradoksu)
(Meno’s Paradox in Farabi and Ibn Sina)

Hüseyin Sarıoğlu (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ’da Külliler Sorunu ve Boyutları
(Aspects of the Issue of Universals in Ibn Sina’s Thought)

Recep Alpyağıl (Yard. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fak.)
El İşarat ve’t Tenbihat’ın Dekonstrüksiyoncu Okunuşu
(The Deconstructionist Reading of al-Isharat wa al-Tanbihat)

16:20-16:40 İKRAM (Coffee Break)

Altıncı Oturum (Sixth Session)
23 Mayıs 2008 Cuma/Friday (Öğleden Sonra / P.M.)
16:40-18:00
SALON A
SALON B

FELSEFE VE DİN
(Philosophy and Religion)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi

Mahmut Kaya (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fak. Felsefe Bölümü)
İbn Sînâ ve Filozof Yemini
(Ibn Sina and the Philosopher’s Oath)

Rahim Acar (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ’ya Göre Metafizikte Teolojinin Yeri
(The Place of Theology in Metaphysics according to Ibn
Sina)

Heidrun Eichner (Asst. Prof., Martin-Luther Univ., Orientalisches
Institut, Germany)
Ibn Sīnā’s “Epistle on prayer” (Risala fi al-salat)
(İbn Sînâ’nın Risâle fi’s-Salât’ı)

DİL VE MÜZİK
(Linguistics and Music)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas Çelebi
Ahmet Hakkı Turabi (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
İbn Sînâ ve Müzik
(Ibn Sina and Music)

Zafer Kızıklı (Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
İbn Sînâ’da Arap Dilinin Fonetiği
(The Phonetics of Arabic Language in İbn Sînâ)

Halim Öznurhan (Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
İbn Sînâ’nın Poetikası
(The Poetika of Ibn Sina)

Yedinci Oturum (Seventh Session)
24 Mayıs 2008 Cumartesi/Saturday (Öğleden Önce / A.M.)
09:30-10:40
SALON A
SALON B

İBN SÎNÂ VE KELAM
(Ibn Sina and the Kalam)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bekir Topaloğlu

İlyas Çelebi (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
Kabul ve Ret Cihetlerinden Kelam Literatüründe İbn
Sina
(Acceptance and Rejection of Ibn Sina’s Thought in the
Kalam Literature)

Ömer Mahir Alper (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fak.)
Şehristanî’nin İbn Sînâ Eleştirisi: İbn Sînâ’nın Varlık Tasnifinde Çelişki Nerede?
(Al-Shahrastani’s Criticism of Ibn Sina: Where is the Discrepancy in Ibn Sina’s Classification of Existence?)

Agil Şirinov (Dr., Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan)
Fahreddîn Râzî ve Nasreddin Tûsî’nin İbn Sînâcılığı
(Avicennism of Fakhr al-Dîn al-Razi and Nasir al-din al-
Tusi)

İBN SÎNÂ ALGILAMALARI
(İbn Sînâ Perceptions)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Atay

İsmail Kara (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
Modernleşme Dönemi İbn Sînâ Tasavvurlarına Dair
Birkaç Not
(Notes on Approaches to Ibn Sina in the Modernization
Period)

Yahya Michot (Prof. Dr., Hartford Seminary, USA)
Avicenna’s Risâla Adhawiyya in Europe: The Travailes of
George Sandys (1578-1644)
(İbn Sînâ’nın Adhaviye Risâlesi’nin Avrupa Serüveni: George Sandys’in (1578-1644) Eserleri)

Roida Rzayeva (Dr., Milli Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü,
Azerbaycan)
Doğu ve Batı Kültürlerinin Etkileşimi ve İbn Sînâ
(Ibn Sina and the Interaction of the Eastern and Western
Cultures)

10:40-11:00 İKRAM (Coffee Break)
Sekizinci Oturum (Eighth Session)
24 Mayıs 2008 Cumartesi/Saturday (Öğleden Önce / A.M.)
11:00-12:45
SALON A
SALON B

İBN SÎNÂ’NIN FELSEFİ ETKİLERİ
(Ibn Sina’s Philosophical Influence)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Kara

Atilla Arkan (Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Yahudi Felsefesinde İbn Sînâ’nın İbn Meymun
Üzerinde Etkileri
(Ibn Sina’s Influence on Maimonides’ Thought)

Ekrem Demirli (Yard. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fak.)
İslam Metafizik Düşüncesinin Serüveni: Sadreddin Konevî ve Takipçilerinde İbn Sînâ Etkisi
(The Adventure of the Metaphysical Thought in Islam: Ibn Sina’s Influence on Sadr al-Din Qunawi and his Followers)

Eyüp Bekir Yazıcı (Dr., Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
İşrak Felsefesinin Oluşumunda İbn Sînâ’nın Etkisi
(Sühreverdî Örneği)
(Ibn Sina’s Contribution to the Formation of the
Philosophy of Ishraq: the Case of al-Suhrawardi)

İBN SİNA’NIN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLERİ
(Ibn Sina’s Socio-Cultural Impact)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halis Ayhan
Rafik Muhammetşin (Prof., Rusya İslam Üniversitesi, Kazan,
Tatarstan)
Rusya’da İslam Felsefesi Çalışmaları ve İbn Sînâ
(Studies on Islamic Philosophy and Ibn Sina in Russia)

Abdulehad Abdulreşit Berki (Çin-Sincan Eğitim Enstitüsü)
İbn Sînâ Eserlerinin Günümüz Uygur Bölgesine Bıraktığı
Etkiler
(Ibn Sina’s Impact on the Cultural Life of the Present-day
Uygur Region)

Abdimalik Nisanbayev (Prof., Almatı Üniversitesi Felsefe Bölümü,
Kazakistan)
Merkezi Asya Halklarının Dini Felsefi Çerçevesi İçerisinde El Farabi ve İbn Sînâ’nın görüşleri
(Al-Farabi’s and Avicenna’s Views in the Religio-Philosophical Circles of the Central Asia)

Tahir Aşirov (Dr., Magtymguly Üniveristesi, Türkmenistan)
Türkmen Kaynaklarına Göre İbn Sînâ
(Ibn Sina according to the Turkmen Sources)
12:45-13:00

KAPANIŞ (Closing)

No comments: