Thursday, July 09, 2009

Beşinci Balkan Ülkeleri felsefe semineri programı

BEŞİNCİ BALKAN ÜLKELERİ FELSEFE SEMİNERİ
FIFTH BALKAN COUNTRIES SEMINAR OF PHILOSOPHY
İstanbul Marma Kongre Merkezi/İstanbul Marma Congress Center
13-15 Temmuz/July 2009

Güneydoğu Avrupa’da Kimlikler Sorunu ve İnsan Hakları/ The Problem of Identities in South-Eastern Europe and Human Rights”


13 Temmuz/July 2009

10.00-12.00 Açılış/Inauguration

Başkan/Chair: Betül Çotuksöken, T.C. Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı,
Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı/Vice-Rector of Maltepe University,
Vice-President of the Philosophical Society of Turkey
· Kemal Köymen, T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörü/Rector of Maltepe University
· William L. McBride, Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu Başkanı/President of
the International Federation of Philosophical Societies
· Gürcan Türkoğlu, Büyükelçi, UNESCO Türkiye Daimi Temsilcisi/Ambassador,
Permanent Delegate of Turkey to UNESCO
· İoanna Kuçuradi, T.C. Maltepe Üniversitesi, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü, UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Başkanı, Türkiye
Felsefe Kurumu Başkanı/Director of the Centre for Research and Application of
Human Rights of Maltepe University, UNESCO Chair in Philosophy and Human
Rights, President of the Philosophical Society of Turkey

12.00-14.00 Yemek Arası/Lunch Break

14.00-17.30 Birinci Oturum/First Session

Başkan/Chair: Peyami Çelikcan, T.C.Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı/
Dean of Maltepe University Faculty of Communication
· Dimitar Denkov: “The External Picture of the Nation and the Hidden Identity”/
“Ulusun Dış İmgesi ve Saklı Kimlik”
· Ivan Kaltchev: “Coexistence as a System in the Everyday Life of Christians and
Muslims in Bulgaria”/“Bulgaristan’da Hristiyanların ve Müslümanların Günlük
Yaşamında Bir Sistem Olarak Birlikte Varolma”

Ara/Break


· Gueorgui Radulov: “Historical Aspects of the Macedonian Minorities in the Balkans
Today”/“Günümüz Balkanlarında Makedonya Azınlıklarının Tarihsel Görünümleri”
· Stanislava Pircheva: “Identity Problems and Human Rights in the Bulgarian National
Radio”/“Bulgar Ulusal Radyosunda Kimlik Sorunları ve İnsan Hakları”


14 Temmuz/July 2009

10.00-12.30 İkinci Oturum/Second Session

Başkan/Chair:

· Petru Bejan: “On Tolerance and Hospitality in South-Eastern Europe”/“Güney-Doğu
Avrupa’da Hoşgörü ve Konukseverlik Üzerine”
· Dean Komel: “Interculturality as the Culture of Dialogue”/“Dialog Kültürü Olarak
Kültürlerarasılık”

Ara/Break

· Mislav Kukoc: “Croatian Identity and Multiculturality of the Mediterranean in the Age
of Globalization”/“Küreselleşme Çağında Akdenizin Çokkültürlülüğü ve Hırvat
Kimliği”
· Pavo Barisic: “Globalization, Human Rights and Democracy”/“Küreselleşme, İnsan
Hakları ve Demokrasi”

12.30-14.30 Yemek Arası/Lunch Break

14.30-17.30 Üçüncü Oturum/Third Session

Başkan/Chair:

· Betül Çotuksöken: “The Concept of Identity: An Anthropontological Approach”/
“Kimlik Kavramına Antropontolojik Bir Yaklaşım”
· İlber Ortaylı: “The Problem of Identity in the Balkans”/“Balkanlarda Kimlik”
· Harun Tepe: “Nationalism, Patriotism and Human Rights”/“Milliyetçilik, Yurtseverlik
ve İnsan Hakları”
Ara/Break

· Ahmet Ulvi Türkbağ: “The Theoretical and Social Conditions of Human Rights
Norms”/“İnsan Hakları Normlarının Kuramsal ve Toplumsal Koşulları”
· Zerrin Tandoğan: “People in Motion: Conceptual, Practical and Educational Aspects of
Cross-Cultural Human Encounters from an Anthropological Perspective”/
“İnsan Hareketliliği: Kavram, Pratik ve Eğitim Açısından Kültürlerarası İnsan
İlişkilerine Antropolojik Bir Bakış”


21.00 Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu-Balkanlardan Halk
Şarkıları ve Dans Havaları/Muammer Ketencoglu & Balkan Journey-Folk Songs
and Dance Tunes From The Balkans15 Temmuz/July 2009

10.00-13.00 Dördüncü Oturum/Fourth Session

Başkan/Chair: Demetra Sfendoni-Mentzou, Selanik Aristoteles Üniversitesi Felsefe Bölümü
Başkanı/Head of the Department of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki
· Stavroula Tsinorema: “The Many Faces of Injustice. A Defence of the Universality of
Human Rights in the Space of Cultural Pluralism”/“Adaletsizliğin Birçok Yüzü.
Kültürel Çoğulculuk Alanında İnsan Haklarının Evrenselliğinin Savunusu”
· Myrto Dragona-Monachou: “Greekness, Hellenistic Cosmopolitanism and Human
Rights”/“Yunanlılık, Helenistik Kozmopolitlik ve İnsan Hakları”
· Bardhyl Cipi: “Human Rights and Related Problems in Albania”/“Arnavutluk’ta İnsan
Hakları ve Sorunları”

Ara/Break

· Mircea Dumitru: “Identity -Methaphysical and Political- and the Problem of Human
Rights”/ “Metafizik Kimlik, Siyasal Kimlik ve İnsan Hakları Sorunu”

· Hatice Nur Erkızan: “On Nussbaum’s Crituque of Culturalism, Relativism and
Traditionalism or A Neo-Aristotelian Challenge to Post-Modernism”/
“Nussbaum’un Kültürcülük, Relativizm ve Gelenekçilik Eleştirisi Üzerine veya
Post-Modernizme Yeni-Aristotelesci bir Meydan Okuma”

13.00-14.30 Yemek Arası/Lunch Break

14.30-17.30 Beşinci Oturum/Fifth Session

Başkan/Chair:

· Mustafa Günay-Haluk Erdem “Küreselleşme, Çokkültürlülük ve İnsan Hakları”/
“Globalization, Multiculturalism and Human Rights”
· Ali Taşkın: “Etnik-Kültürel Kimlik Hakkının Evrensel-Bireysel İnsan Haklarının Önüne
Geçirilmesi Tehlikesi”/“The Danger of Giving Priority to Ethnic-Cultural Identity
Rights over Universal-Individual Rights”

Ara/Break
· Şükran Soner: “Çokkültürlülükten Ayrımcılığa”/“From Multiculturality to
Discrimination”
· Yücel Kayıran: “İnsan Hakları ve Kimlikleri ‘Yıkım’ Kavramından Hareketle
Düşünmek”/“ToThink of Human Rights and Identities Starting from the
Concept of Distruction”
Kapanış/Closing Remarks

No comments: