Monday, November 05, 2012

Hierapolis’li bir filozof: Epiktetos/Epiktetos in Hierapolis

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Türkiye Felsefe Kurumu tarafından gerçekleştirilen “Anadolu’da Felsefeye Yolculuk” projesinin ilk durağı Pamukkale Üniversitesi oldu. Filozofların yaşadığı yerlerde konuşulmasını amaçlayan proje, antik şehirleri ve kazı çalışmalarıyla adını duyuran Denizli’den başladı.


Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si’nin ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı “Hi­era­po­lis/Pa­muk­ka­le’de Fel­se­fe­ye Yol­cu­luk, Hi­era­po­lis’li Bir Fi­lo­zof: Epik­te­tos” adlı et­kin­lik­te, Hi­era­po­lis’te doğ­muş olan ve M.S. 50-135 yıl­la­rın­da ya­şa­mış Epik­te­tos ko­nu­şul­du.PAÜ İk­ti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan kon­fe­ran­sa Vali Yar­dım­cı­sı İs­ma­il Soy­kan, Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Se­ba­hat­tin Nas, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Şamil Çınar, UNES­CO Tür­ki­ye Milli Ko­mis­yo­nu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Prof. Dr. Harun Tepe, Tür­ki­ye Fel­se­fe Ku­ru­mu Baş­ka­nı Prof. Dr. Io­an­na Ku­çu­ra­di, bilim in­san­la­rı, öğ­ren­ci­ler ve da­vet­li­ler ka­tıl­dı.Kon­fe­ran­sın açı­lış ko­nuş­ma­la­rın­da ilk sözü alan Tür­ki­ye Fel­se­fe Ku­ru­mu Baş­ka­nı Prof. Dr. Io­an­na Ku­çu­ra­di, Ana­do­lu’da doğup bü­yü­müş ol­ma­nın büyük bir ay­rı­ca­lık ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu top­rak­lar­da 10 uy­gar­lı­ğın ye­şer­di­ği­ni ve bir­bi­ri­ni et­ki­le­di­ği­ni söy­le­di. Bu top­rak­la­rın aynı za­man­da fel­se­fe­nin ve fel­se­fi bil­gi­ye da­ya­nan bil­ge­li­ğin de kay­na­ğı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ku­çu­ra­di, “Hi­era­po­lis ve­rim­li­lik tan­rı­ça­sı Ky­be­le’nin kut­sal şeh­ri­dir. Aynı za­man­da bir stoa dü­şü­nü­rü Epik­te­tos’un doğum ye­ri­dir” dedi.UNES­CO Tür­ki­ye Milli Ko­mis­yo­nu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Prof. Dr. Harun Tepe, Tür­ki­ye’nin UNES­CO’da aktif rol­ler üst­len­di­ği­ni be­lir­te­rek, bu yönde önem­li ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Dünya’da eko­no­mik de­ğer­le­rin ön plana gel­di­ği, in­sa­ni ve etik de­ğer­le­rin ise yi­ti­ril­di­ği bir dö­ne­mi ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten Tepe, “Kül­tür ve in­san­la il­gi­li bi­lim­ler güç kay­be­di­yor. Dün­ya­da ve ül­ke­miz­de üni­ver­si­te­ler­de Fel­se­fe bö­lüm­le­ri­nin ka­pa­tıl­dı­ğı­nı ve ye­ri­ne maddi ge­ti­ri­si olan bö­lüm­le­rin açıl­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz” dedi.Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Se­ba­hat­tin Nas ; “De­niz­li ve Pa­muk­ka­le , gör­sel ve dü­şün­sel sa­nat­la­rın fel­se­fi de­rin­li­ğiy­le tarih bo­yun­ca bu­lun­du­ğu coğ­raf­ya ve in­san­lı­ğa ışık tut­muş bir me­de­ni­ye­tin var ol­du­ğu yer­dir. Bu mi­ra­sı ta­şı­ma­nın onuru ve so­rum­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Üni­ver­si­te­miz her türlü kazı ça­lış­ma­la­rın­dan bu tip bi­lim­sel et­kin­lik­le­re kadar gönül zen­gin­li­ğiy­le ak­ti­vi­te­le­ri­ni sür­dür­mek­te­dir. Bu or­ga­ni­zas­yon­da emeği ge­çen­le­re te­şek­kür ede­rim” dedi.Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Şamil Çınar ise, be­le­di­ye ve üni­ver­si­te­nin bu tür de­ğer­le­rin or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı ve ko­run­ma­sı an­la­mın­da bir­çok pro­je­de bir­lik­te ça­lı­şıl­dı­ğı­nı söy­le­di.

De­niz­li’de 19 antik ken­tin bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Vali Yar­dım­cı­sı İs­ma­il Soy­kan, Hi­era­po­lis antik şeh­ri­nin fark­lı özel­lik­le­re sahip ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Saint Phi­lip’in me­za­rı ve büyük me­zar­lık alan­la­rı­nın bu­ra­da ol­ma­sı, tra­ver­ten­le­ri ve su­la­rı ile önem­li özel­lik­ler ta­şı­yor. Bunun ya­nın­da Epik­te­tos’un da bu­ra­da ya­şa­ma­sı ayrı bir öneme sahip” dedi.Açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan gün boyu devam eden kon­fe­rans­ta Unes­co Dünya Kül­tür Mi­ra­sın­da Hi­era­po­lis, Stao Fel­se­fe­si ve Epik­te­tos, Hi­era­po­lis’li Fi­lo­zof Epik­te­tos ana baş­lık­la­rın­da üç otu­rum ger­çek­leş­ti.http://www.denizlihaber.com/turizm/oren-yerleri/denizli-paude-hierapolisli-bir-filozof-epiktetos/

No comments: