Wednesday, June 30, 2010

3. Felsefe öğretmenleri kongresi yapıldı

III. FELSEFE ÖĞRETMENLERİ KONGRESİ
( 22-23 Mayıs – Mersin )

SONUÇ BİLDİRGESİ

III. Felsefe Öğretmenleri Kongresi, Felsefeciler Derneği Mersin Şubesinin organizatörlüğünde 22-23 Mayıs günlerinde Mersin’de toplanmıştır.


Kongrenin ilk gününde “Felsefenin Gündemi” başlıklı iki oturum düzenlenmiştir. Bu oturumlarda felsefecilerin problem edindikleri felsefe gündemleri tartışılmıştır:
Çukurova Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ “Felsefe Eğitiminde Müfredat Sorunları”, Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yavuz ADUGİT “Etikte Akıl-Duygu İkilemi Sorunları”, Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Taşkıner KETENCİ “Eleştirel Düşünme”, Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Çetin VEYSAL “Sürekli ve Güncel Felsefe”, Çukurova Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Mustafa GÜNAY “Türkiye’de Felsefe: Gelenek ve Gelecek Arasında Bazı Arayışlar”, Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Eyüp ERDOĞAN “Felsefe-İlahiyyat Çatışmasının Köktenci Sorgusu” başlıklı bildirilerini sunmuşlardır.

Kongrenin ikinci gününde “Yeni Felsefe Grubu Ders Programları” ile “Düşünme Eğitimi” konularında oturumlar düzenlenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) TTKB tarafından 2010-2011 Eğitim - Öğretim Yılında uygulanmasına karar verilen yeni Felsefe Programına ilişkin yapılan tartışmalar sonucunda, Felsefeciler Derneği ve Eğitim Sen’in ortaklaşa hazırladığı “Felsefe Ders Programı Değerlendirme Raporu”nun (Ek-1) belirlemelerini yerinde bulunmuştur. Yürürlükteki programın geliştirilmesi beklenirken, felsefenin içeriğini boşaltan bir programın kabul edilmesinin, program oluşturulma sürecinin saydamlık ve katılımcılıktan uzak olmasının endişe verici olduğu tespit edilmiştir.

2) Felsefeciler Derneği ve Eğitim Sen’in ortaklaşa hazırladığı “Felsefe Dersi Öğretim Programı Taslağı” (Ek-2) değerlendirilmiş ve olumlu bulunmuştur. Taslağın, kaynakçaların düzenlenmesi, dil ve ölçme-değerlendirme açısından kontrollerinin yapılmasının ardından TTKB ve üniversiteler nezdinde girişimlerde bulunulması kararlaştırılmıştır.3) Sosyoloji programının ilk taslağının Türk-İslam sentezi ideolojik perspektifinde yönlendiricilik içeren bir yapıya sahip olması yoğun eleştiri almıştır. Bu eleştiriler üzerine yapılan düzeltmelerin içeriğe ilişkin olmadığı, göstermelik olduğu görülmektedir. Eleştiri konusu olan ifadeler, konular, bölümler ya üstü örtülü hale getirilmiş ya da programın başka bölümlerine serpiştirilmiştir. Kazanım bölümünde eleştiri alan ifadeler, açıklama bölümüne ya da etkinlik bölümlerine yerleştirilmiş ya da tersi sözkonusu olmuştur. Bu yaklaşımın kendisi de ayrıca endişe vericidir. Sosyoloji programının değerlendirildiği oturumda eleştirilerin yoğunluk kazanması üzerine, felsefe programına ilişkin yapılan değerlendirme çalışmasına benzer bir çalışmanın sosyoloji programı için de yapılarak bir raporun hazırlanması ve yeni yazılacak sosyoloji ders kitaplarının ayrıntılı incelenmesi kararlaştırılmıştır.

4) Psikoloji programının ilk taslağının, psikoloji bilimini ortadan kaldıran, ideolojik yönlendirmelerle dolu ve kişisel gelişim öğütlerine dayanan yapısına felsefecilerden gelen yoğun tepki üzerine geri çekilmesinin ve program komisyonunun psikoloji uzmanı yönlendiriciliğine bırakılmasının olumlu bir gelişme olduğu belirlenmiştir. Son haliyle psikoloji programı bilimsel özellikler taşıyan bir yapıya sahiptir. Programda düzeltilmesi veya geliştirilmesi gereken noktalar ise şunlardır:
a) Yürürlükte olan psikoloji programına ilişkin en önemli eleştiri, 3 saatlik hazırlanan programın 2 saatlik dersle uygulanmasının getirdiği konu yoğunluğu olmuştu. Yeni programda da bu sorun devam etmektedir. Ünite sayısı dört üniteye indirilse de yoğunluk bu ünitelere yayılarak muhafaza edilmiştir.

b) Programda, davranışa temel teşkil eden biyolojik süreçlerin dile getirilmesi zorunludur ancak biyoloji dersinde işlenen (özellikle algılama, bellek, bilinç, uyku ve rüyalar vb.) konuların ayrıntılı bir tarzda psikoloji psikoloji programında yer alması gereksizdir.

c) Programda yer yer ünite alt başlıkları, bunlara ilişkin kazanımlar ve açıklamalar arasında bağlantıların kurulmadığı ya da gözden kaçırıldığı görülmektedir. Örneğin, I.Ünitede “G. İş Alanları” başlığı altındaki konuların kazanımlarda yer almaması, II.Ünitede “algıda organizasyon, bütünlük, seçicilik” vb.konuların kazanımı ve ünite başlığının olmaması, “55.ruh sağlığı kavramını öğrenir”, “56. Ruh sağlığının ölçütlerini kavrar, “57. Ruh sağlığının önemini kavrar”, “62.Hobilere sahip olmanın önemini kavrar” kazanımlarının ünite başlıklarının olmaması, “Normal dışı davranışın türleri”, “Davranış bozukluklarının biyolojik temelleri” ünite başlıklarının kazanımlardan yoksun olması vb. Program, bu noktalarda gözden geçirilmelidir.


d) Programda yer alan kültürel kimliğini benimseyen ve evrensel değerlerle bütünleştirebilen, “İstek ve ihtiyaçlarını gidermede sosyal kuralları ve değerleri dikkate almanın önemli olduğu” ifadeleri, “Ruh sağlığını korumanın içsel ve toplumsal barış açısından önemini ifade eden bir kompozisyon yazılmasını” isteyen etkinlik, açıklamalarda yer alan “Ruhsal açıdan sağlıklı olmanın çeşitli ölçütleri üzerinde durulmalıdır” uyarısındaki maddeler (özelikle “3. İnsanlarla geçinme ve iş birliği yapmanın ötesinde sevgiye ve saygıya dayalı bağlar kurabilmelidir.”, “5. Kişi toplumda bir yeri ve görevi olduğu duygusunu edinmiş olmalıdır.”, “9. Yaşadığı çevre ve toplumla ters düşmeyen değerleri ve inançları olmalıdır.”, “10. Mesleği dışında eğlendirici, dinlendirici ve kendini geliştirici uğraşları olmalıdır.”) gözden geçirilmelidir.

e) Programın daha anlaşılır ve net olabilmesi için;
· Açıklamalarda yer alan “Bilimsel psikolojide kişilik gibi öznel bir özelliğin dahi ölçülebilir olduğuna işaret edilmelidir.” cümlesinde, “kişiliğin öznel bir özellik olduğu” ifadesi,
· Kazanımlarda yer alan ” 50. Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder.” ifadesinde “ bireysel farklılıkları kabul etme” ifadesi,
· Açıklamalarda “Ruh teriminin biliş, duygu ve eylemleri içerdiğine; ruh sağlığı teriminin bu üç alandaki bozukluklarla ilişkili olduğuna dikkat çekilmelidir.” cümlesinde “eylem” kavramı,
· Açıklamalarda “Psikoloji biliminde, sadece gözlenebilir ve ölçülebilir nitelikteki duyguların ele alındığı; bu ölçütleri taşımayan, örneğin sevgi, merhamet, utanma gibi duyguların üzerinde çalışılamadığı vurgulanmalıdır.” cümlesinde “sevgi, merhamet, utanma gibi duyguların gözlenebilir ve ölçülebilir olmadığı”, “bu duyguların üzerinde psikolojinin çalışamadığı” tespitleri,
· Açıklamalarda “Hobi örnekleri ve bunların bireyin psikolojisine olumlu etkileri üzerinde durulmalıdır.” ifadesi ve bu açıklamanın kazanımının psikoloji dersinin yoğunluğu açısından gerekli olup olmadığı açısından, gözden geçirilmelidir.

f) “Alışma”, “Duyarlılaşma” kavramlarının incelendiği bölümde “Duyarsızlaşma” kavramı konu edinilmelidir.

g) Psikoloji dersi 2. sınıflarda tüm şubelerde zorunlu olmalıdır ve ayrıca üniversite sınavında psikoloji dersi görmemiş öğrencilerin psikoloji bölümlerine girmesi gibi bir gariplik ortadan kaldırılmalıdır.
5) Düşünme eğitimi ders programı ve uygulama deneyimleri değerlendirilmiş; bu dersin temel eğitimin tüm alanlarında özel işleve sahip bir önemde olduğu, ilköğretimdeki diğer derslerle ilişkisinin gözden geçirilmesinin, öğretmen yeterlililiklerinin sağlanmasının, ders uygulama sonuçlarına ve sınıf (yaş) düzeylerine göre programın geliştirilmesinin gerekli olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

a) Düşünme eğitim dersinin ilköğretimde zorunlu hale getirilmesi ve bu dersin felsefe öğretmenlerince verilmesi için yapılan girişimlerin daha etkin bir tarzda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Düşünme eğitimi dersinde görev yapmak üzere felsefe öğretmenlerinin ilköğretimde istihdam edilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmeli ve böylelikle bu dersin felsefe öğretmenlerince verileceğine ilişkin programdaki açıklamanın devlet okullarında pratikte uygulanması sağlanmalıdır.

b) Düşünme eğitimini tüm yönleriyle değerlendirecek, ilgili tüm kişi ve kuruluşları buluşturacak bir kongre, sempozyum ya da çalıştayın toplanması için hazırlıklar yapılması kararlaştırılmıştır.

6) 2010 YGS’de çıkan felsefe sorularının içerik, biçim ve ölçme değerlendirme açısından özenli hazırlanmadığı tespit edilmiş, bu konuda yapılan başvuruların takibinin yapılması ve diğer felsefe grubu derslerine ilişkin sınav sorularının dikkatle izlenmesi kararlaştırılmıştır.
7) Felsefecilerin iletişim ağı felsefehaber@yahoogroups.com grup adresinin daha işlevsel hale getirilmesi, felsefe öğretmenleri için hizmet içi eğitim niteliğinde olan İzmir Haziran Toplantıları’na katılımın artırılması, felsefe öğretmenlerinin yararlanabileceği ders kaynak, araç ve gereçlerinin (cd, slayt, metin, yardımcı ders kitabı, öğretmen el kitabı vb.) oluşturulması ve paylaşılması için hazırlıkların yapılması kararlaştırılmıştır.

8) Felsefe grubu derslerine girecek öğretmen atamalarının yapılmaması ya da çok az sayıda yapılmasının önemli bir sorun oluşturduğu, yığılan işsiz felsefecilerin haksızlığa maruz kaldığı tespit edilmiş, bu durumun kamuoyunda tartışılması ve MEB nezdinde girişimlerde bulunulması amacıyla öğrenciler, mezunlar, ilgili meslek örgütleri ve ataması yapılmayan öğretmen gruplarıyla görüşmeler yapılması kararlaştırılmıştır.

9) IV. Felsefe Öğretmenleri Kongresi’nin Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi’nin organizatörlüğünde 2011 Nisan-Mayıs aylarında İzmir’de toplanması kararlaştırılmıştır.

No comments: