Tuesday, May 03, 2011

HUKUKU OLUŞTURMADA VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN ETİK VE İNSAN HAKLARI SORUNLARI KONFERANSI

HUKUKU OLUŞTURMADA VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN ETİK VE İNSAN HAKLARI SORUNLARI KONFERANSI

CONFERENCE ON ETHICAL AND HUMAN RIGHTS PROBLEMS IN MAKING AND APPLYING THE LAW

5-6 Mayıs/May 2011
T. C. Maltepe Üniversitesi/Maltepe University


5 Mayıs/May 2011

10.00-12.30 Açılış/ Inauguration

Başkan/Chair: Mehmet Moğultay, Eski Adalet Bakanı, T. C. Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi/Former Minister of Justice, Member of the Board of Trustees of Maltepe University

• Kemal Köymen, T. C. Maltepe Üniversitesi Rektörü/Rector of Maltepe University
• Vedat Ahsen Coşar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı/President of the Bars Association of Turkey
• Prof. Dr. Mustafa Akkaya, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı/Dean of the Faculty of Law, Ankara University
• Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, T.C. Maltepe Üniversitesi, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Başkanı/Director of the Centre for Research and Application of Human Rights of Maltepe University, UNESCO Chair in Philosophy and Human Rights

13.00-14.30 Öğle Arası/Lunch Break

İnsan Haklarına Dayalı Hukuk Oluşturmada Karşılaşılan Sorunlar

14.30-16.00 Birinci Oturum/First Session

Başkan/Chair: İsa Eşme

• Judith Lichtenberg: Human Rights: Moral Entanglements and the Claims of Humanity/İnsan Hakları, Ahlâksal Engeller ve İnsanlık Savları
• Bertil Emrah Oder: Anayasa Politikası ve Anayasa Yorumunda İnsan Hakları/Constitutional Policy and Human Rights as Interpreted in the Constitution.
• Osman Doğru: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre Hukuk/The Law under the European Convention on Human Rights

16.00-16.30 Ara/Break

16.30-18.00 İkinci Oturum/Second Session

Başkan/Chair: Devrim Ulucan

• Betül Çotuksöken: Hukuk Oluşturmada Gereksinim-Değer Gerilimi/The Tension between Needs and Values in Making the Law
• Oktay Uygun: Evrensellik ve Bütünsellik: İnsan Haklarının İki Temel Özelliği/Universality and Indivisiblitiy: Two Basic Characteristics of Human Rights6 Mayıs/May 2011

Hukuku İnsan Haklarını Koruyacak Şekilde Uygulamada Karşılaşılan Etik Sorunlar

10.00-11.00 Üçüncü Oturum/Third Session

Başkan/Chair: Güner Gürsoy

• Brian Bix: Radbruch’s Formula, Conceptual Analysis, and the Rule of Law/Radbruch Formülü, Kavramsal Analiz ve Hukuk Devleti
• Gülriz Uygur: Adil Olmayan Kural Karşısında Yargıcın Durumu: Radbruch Formülü/The Judge in the Face of an Injust Rule: Radbrcuh’s Formula


11.00- 11.30 Ara/Break

11.30-13.00 Dördüncü Oturum/Fourth Session

Başkan/Chair: Betül Çotuksöken

• David Luban: Legal Ethics and the Protection of Human Dignity/İnsan Onurunun Korunması ve Hukuk Etiği
• İbrahim Kaboğlu: Hukuk Kurallarının Geçirdikleri Değişikliklere ve Dönüşümlerine Uygun Yorumu Sorunu/ The Problem of Interpretation of Legal Rules in accordance with their Modifications and Mutations
• Ümit Kocasakal: İnsan Hakları Bağlamında Hâkimin Takdir Hakkı/The Discretion of the Judge in the Context of Human Rights

13.30-14.30 Öğle Arası/Lunch Break

14.30-15.30 Beşinci Oturum/Fifth Session

Başkan/Chair: Vildan Yirmibeşoğlu

• Şenal Saruhan: Yargılama Sürecinde Karşılaşılan İnsan Hakları İhlalleri/Human Rights Violations during the Process of Adjudication
• Kemal Akkurt: İnsan Haklarını Korumada “Silâhların Eşitliği”/”The Equality of Arms” in the Portection of Human Rights

15.30-16.00 Ara/Break

16.30-17.30 Altınca Oturum/Sixth Session

Başkan/Chair: Gülriz Uygur

• Özge Yücel Dericiler: Sosyal Adalet Konularında Yargıç Nelere Dikkat Etmeli?/What Should the Judge Take into Consideration in Issues of Social Justice
• Fatma İrem Çağlar Gürgey: Ev-içi Şiddet Davalarında Yargıcın Tarafsızlığı/ The Impartiality of the Judge in the face of Cases of Domestic Violence

No comments: